top of page

Uvjeti korištenja

Preambula

Opći uvjeti prodaje opisani u nastavku detaljno opisuju prava i obveze Eyes On Target d.o.o i njegovog klijenta u okviru prodaje njegovih usluga.

Sve usluge koje obavlja Eyes On Target d.o.o dakle podrazumijevaju kupčevo bezrezervno prihvaćanje ovih općih uvjeta prodaje.

Članak 1 - Načela

Ovi opći uvjeti odnose se na pružanje stručnih usluga (davatelj/kupac).

Ovi opći uvjeti izražavaju sve obveze stranaka. One predstavljaju jedini temelj komercijalnog odnosa između stranaka i u tom smislu se smatra da ih kupac prihvaća bez rezerve.

Ovi opći uvjeti prodaje prevladavaju nad svim drugim dokumentima, a posebno nad svim općim uvjetima kupnje. Primjenjuju se, bez ograničenja ili rezervacije, na sve usluge koje pružatelj usluga pruža kupcima iste kategorije.

Davatelj usluge i kupac suglasni su da ovi opći uvjeti isključivo uređuju njihov odnos. Pružatelj usluga zadržava pravo povremeno mijenjati svoje opće uvjete.

Oni će biti primjenjivi čim budu stavljeni na internet.

Ako ne bi postojao uvjet za pružanje usluga, smatralo bi se da je uređeno praksama na snazi u sektoru prodaje na daljinu, čije je sjedište u Hrvatskoj.

Ovi opći uvjeti prodaje se dostavljaju svakom kupcu koji ih zatraži, kako bi mu se omogućilo da izvrši narudžbu.

Dobavljač zadržava pravo odstupanja od pojedinih klauzula ovog Ugovora, ovisno o provedenim pregovorima s kupcem, utvrđivanjem posebnih uvjeta prodaje.

Davatelj usluga može, osim toga, utvrditi kategoričke opće uvjete prodaje, odstupanja od ovih općih uvjeta prodaje, prema vrsti kupca koji se razmatra, prema kriterijima koji će ostati objektivni. Kupci koji ispunjavaju ove kriterije podliježu ovim kategoričkim općim uvjetima prodaje.

Ovi opći uvjeti prodaje vrijede do 31. prosinca 2022. godine.

Članak 2 - Sadržaj

Svrha ovih općih uvjeta je definirati prava i obveze stranaka u okviru online prodaje usluga koje pružatelj usluga nudi kupcu.

Članak 3. - Podaci o uslugama

Usluge regulirane ovim općim uvjetima su one koje se pojavljuju na web stranici pružatelja usluga i za koje je naznačeno da ih obavlja pružatelj usluga ili pod njegovom kontrolom. Nude se u granicama dostupnosti davatelja usluga.

Usluge su opisane i prikazane s najvećom mogućom točnošću. Međutim, ako je došlo do pogrešaka ili propusta u ovoj prezentaciji, pružatelj se ne može smatrati odgovornim.

Članak 4 - Cijena

Izračun

Ako nije drugačije dogovoreno, cijena usluga utvrđuje se prema broju i iskustvu potrebnog osoblja, potrebnoj razini stručnosti i odgovornosti; satnice se povremeno revidiraju. Troškovi putovanja, dnevnice i smještaja nastali za obavljanje usluga također će biti fakturirani, ako je to primjenjivo. PDV po važećoj stopi dodaje se, gdje je primjenjivo, na naknade i isplate. Kašnjenja ili drugi nepredviđeni problemi, nad kojima pružatelj usluga nema kontrolu i koji su izvan njegove kontrole, mogu rezultirati dodatnim naknadama koje podliježu dodatnom fakturiranju. Pružatelj usluga se obvezuje obavijestiti kupca o tim kašnjenjima i/ili problemima čim se pojave kako bi s njim mogao procijeniti posljedice. Računi će se izdavati u skladu s pruženim uslugama i isplatama nastalim pružanjem i kako se realiziraju. Ako nije drugačije dogovoreno, računi se izdaju mjesečno. Plaćanje računa dospijeva: u roku od 30 dana od datuma računa.

Kasne kazne

Sukladno zakonu, svako zakašnjelo plaćanje obvezuje pružatelja usluge naplatu zakasninih kazni. Stopa zateznih kazni utvrđuje se na temelju stope od 5% mjesečno; osim toga, zakašnjeli dužnik morat će platiti pružatelju usluga paušalnu naknadu za troškove naplate od 40 eura; osim toga, pružatelj usluga imat će pravo obustaviti obavljanje usluga do potpune isplate neplaćenog računa, a da se ne može smatrati da se to neizvršenje može pripisati njemu.

Polog

Svaka narudžba, kako je gore definirano, dovodi do plaćanja depozita izračunatog prema sljedećim metodama:

35% do 50% cijene + troškovi usluge ako je primjenjivo. Osim u slučajevima više sile, kupčevo otkazivanje narudžbe nakon razdoblja od 10 dana nakon datuma narudžbe ne može dovesti do povrata ovog privremenog depozita.

Popust

Kupac ima koristi od popusta i rabata koji se pojavljuju u cijenama pružatelja usluga, pod sljedećim uvjetima: tijekom dugoročnog projekta; odluka o odobravanju popusta i rabata donosi se od slučaja do slučaja.

Pravila

Plaćanje narudžbe se vrši bankovnom doznakom ili slanjem kriptovalute. Pružatelj usluge zadržava pravo obustaviti upravljanje narudžbama i svaku isporuku u slučaju odbijanja odobrenja plaćanja od strane službeno akreditiranih tijela ili u slučaju neplaćanja.

Pružatelj usluge posebno zadržava pravo odbiti isporuku ili ispuniti narudžbu od kupca koji nije u cijelosti ili djelomično platio prethodnu narudžbu ili s kojim se vodi spor oko plaćanja. . Pružatelj usluge postavio je postupak provjere narudžbe s ciljem osiguravanja da nitko ne koristi bankovne podatke druge osobe bez njihova znanja. Kao dio ove provjere, od kupca se može tražiti da pošalje, faksom ili e-poštom, davatelju usluge kopiju identifikacijske isprave kao i dokaz adrese. Narudžba će tada biti potvrđena tek nakon primitka i provjere od strane pružatelja usluge poslanih dokumenata.

Rok plaćanja

Cijena se plaća u cijelosti i jednokratno, u roku od 30 dana od datuma fakture. Taj će rok biti naveden na računu koji se šalje kupcu.

Kasno plaćanje

Svako kašnjenje u plaćanju rezultirat će trenutnim plaćanjem svih iznosa koje kupac duguje pružatelju usluga, ne dovodeći u pitanje bilo koju drugu radnju koju bi pružatelj usluga imao pravo pokrenuti, u tom pogledu, protiv kupca. .

Prihvaćene valute

Prihvaćamo plaćanje iz svih glavnih FIAT valuta, kao što su USD, CHF, EUR, GBP, HRK.

Također prihvaćamo plaćanja kriptovalutama za sljedeće kovanice: 

BTC, ETH, BNB, BUSD, USDT, ADA, SOL. Za plaćanja u kriptovalutama, poslat ćemo vam QR kod kao i adresu našeg novčanika za predmetne kovanice.

Članak 5. - Interventni rokovi

Osim u slučajevima više sile ili tijekom razdoblja zatvaranja jasno objavljenog na početnoj stranici stranice, vrijeme odgovora bit će, u granicama dostupnosti pružatelja usluga, dolje navedeno. Rokovi izvršenja teče od datuma registracije naloga navedenog u e-poruci za potvrdu narudžbe ili na ugovoru o mandatu.

U slučaju kašnjenja, pružatelj ne može biti odgovoran, iz bilo kojeg razloga. Posljedično, kupac ne može tražiti nikakav zahtjev za naknadu štete bilo koje vrste.

Ako pružatelj usluge nije dostupan za obavljanje usluge, kupac će biti obaviješten u najkraćem mogućem roku te će imati mogućnost otkazivanja narudžbe. Kupac će tada imati mogućnost zatražiti povrat uplaćenih iznosa najkasnije u roku od 30 dana od njihove uplate.

Članak 6. - Metode provedbe

U realizaciju se kreće tek nakon potvrde plaćanja od strane bankarske organizacije pružatelja usluge.

Pruža se u roku navedenom na narudžbenici, od primitka narudžbenice od strane pružatelja usluge.

U slučaju nepoštivanja gore navedenih uvjeta plaćanja, prodavatelj može obustaviti ili otkazati uslugu.

Članak 7. - Obveze pružatelja usluga

Obveze pružatelja usluga predstavljaju obvezu sredstava na kraju kojih će se usluge obavljati uz strogo poštivanje profesionalnih pravila u uporabi, kao i, gdje je primjenjivo, u skladu s uvjetima ugovora. Da bi to učinio, pružatelj usluga dodijelio je za obavljanje usluga profesionalce s vještinama potrebnim za osiguranje njihove izvedbe u skladu sa svojim standardima kvalitete.

Članak 8 -  Obaveza kupca

Kako bi olakšao pravilno obavljanje usluga, kupac se obvezuje:

  • pružiti pružatelju usluga potpune, točne i pravovremene informacije i dokumente bez potrebe za provjerom njihove potpunosti ili točnosti;

  • donošenje pravovremenih odluka i dobivanje potrebnih hijerarhijskih odobrenja;

  • odrediti dopisnika koji ima ovlast donošenja odluka;

  • osigurati da su ključni kontakti i korespondent dostupni tijekom obavljanja usluga;

  • izravno obavijestiti pružatelja usluga o svim mogućim poteškoćama u vezi s obavljanjem usluga.

Članak 9. - Informiranje i promidžba

Kupac priznaje i prihvaća:

da se stranke mogu, osim ako druga strana izričito ne zatraži drugačije, dopisivati ili prenositi dokumente elektroničkom poštom koja kruži internetom;

da niti jedna strana ne vrši kontrolu nad kapacitetom, pouzdanošću, pristupom ili sigurnošću ovih e-mailova;

da se davatelj usluga ne može smatrati odgovornim za bilo kakav gubitak, štetu, troškove ili predrasude uzrokovane gubitkom, kašnjenjem, presretanjem, preusmjeravanjem ili izmjenom bilo koje elektroničke pošte uzrokovane bilo kojom činjenicom. Općenito, strane se obvezuju pridržavati se propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Povjerljive informacije

Svaka strana se obvezuje da neće odati povjerljive podatke primljene od druge strane. Povjerljive informacije su informacije bilo koje vrste, vizualne ili usmene, na bilo kojem mediju, koje se odnose na strukturu, organizaciju, poslove, različite interne politike, projekte i osoblje svake od strana. Podložno iznimkama navedenim u nastavku, ova obveza povjerljivosti stupit će na snagu u sljedećem razdoblju: trajno nakon završetka usluga. Također povjerljive prirode, sadržaj usluga kao i izvješća, pisma, informacije, bilješke, citati, koje pruža davatelj usluga tijekom obavljanja usluga. Ti se dokumenti dostavljaju kupcu za isključivo internu upotrebu i pod uvjetom da ih ne otkrivaju trećim stranama ili ne prilažu dokumentu koji on može dati. Ako kupac želi da se cijela ili dio ovih dokumenata otkrije/ili koristi trećoj strani, mora zatražiti prethodno pismeno odobrenje od pružatelja usluge. Tada će biti postavljeni uvjeti primjenjivi na ovu objavu.

Isključene informacije

Gore navedene obveze i ograničenja ne vrijede:

povjerljive informacije koje pripadaju javnoj domeni ili su slobodno stečene prije početka usluge;

su ili postanu poznati osim kao posljedica kršenja ovog članka;

su ili postanu poznati putem drugih izvora koji nisu vezani nikakvim ograničenjem otkrivanja;

ili moraju biti otkriveni na temelju pravne ili profesionalne obveze ili na zahtjev bilo kojeg sudskog ili regulatornog tijela ovlaštenog zahtijevati otkrivanje povjerljivih informacija.

U skladu sa svojim obvezama povjerljivosti, davatelj usluga zadržava pravo obavljanja usluga za tvrtke koje se natječu s onom kupca.

Članak 10. – Intelektualno vlasništvo

U slučaju da bi jedna od preporuka pružatelja usluge ili korištenje elemenata isporučenih prema jednoj od njegovih preporuka uključivala korištenje robe, modela, crteža, fotografija itd. budući da je predmet prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, davatelj usluga će obavijestiti kupca o postojanju tih prava i posljedicama njihovog korištenja. Tada će kupac i na njegovu isključivu odgovornost poduzeti sve mjere tako da ih pružatelj usluga može iskoristiti za potrebe usluga.

Za specifične potrebe usluga, davatelj usluga može koristiti ili razvijati softver, uključujući proračunske tablice, dokumente, baze podataka i druge IT alate.

U određenim slučajevima, ta se pomagala mogu staviti na raspolaganje kupcu i na njegov zahtjev. U mjeri u kojoj su ovi alati razvijeni posebno za potrebe pružatelja usluga i bez uzimanja u obzir kupčevih vlastitih potreba, oni su dostupni kupcu za vrijeme trajanja ugovora bez ikakvog jamstva.  za jednostavnu upotrebu; ne smiju se distribuirati, dijeliti ili priopćavati trećim stranama, bilo u cijelosti ili djelomično. Ova privremena odredba neće podrazumijevati prijenos prava ili jamstava, bez obzira na naslov, u korist kupca ili treće strane.

Pružatelj usluge zadržava sva prava, vlasništvo i interes u:

  • izvorne elemente koji se pojavljuju u postupcima, dokumentima, dopisima, konzultacijama, mišljenjima, zaključcima ili drugim podnescima, itd. proizvedeno kao dio usluga, uključujući, bez ograničenja, sva autorska prava, registrirani zaštitni znak i bilo koje drugo povezano pravo intelektualnog vlasništva;

  • sve metode, procese, tehnike, razvoj i know-how, neovisno o tome jesu li uključeni u usluge ili koje bi pružatelj usluga trebao razviti ili pružiti kao dio usluga.

Kupac može, bez zemljopisnog ograničenja, besplatno i neopozivo, interno i za vrijeme zaštite autorskim pravom koristiti elemente koje je osmislio davatelj usluge i ugradio u svoj rad. Kupcu je zabranjeno distribuirati, plasirati i općenito stavljati na raspolaganje ili ustupati korištenje tih istih kreacija i općenito prepustiti korištenje tih istih elemenata trećim stranama bez suglasnosti davatelja usluga.

Nijedna strana ne smije spominjati ili koristiti naziv, naziv, robne marke i logotipe ili druge oznake, komercijalne ili ne, druge strane bez prethodnog pismenog pristanka potonje. Bez obzira na gore navedeno, pružatelj usluga može koristiti naziv, naziv, zaštitne znakove i logotipe kupca i tijekom ugovora u mjeri koja je striktno neophodna za obavljanje usluga, uključujući u prijedlozima za naknadne usluge.  

Članak 11. - Dokumenti

Davatelj usluge će zadržati originalne dokumente koje mu je dao, te će ih na njegov zahtjev vratiti kupcu. Svi dokumenti, podaci ili informacije koje je kupac dostavio ostaju u njegovom vlasništvu.

Pružatelj usluga će zadržati kopiju jedine dokumentacije potrebne za sastavljanje radnih datoteka.

Radna dokumentacija pripremljena u okviru usluga naše je vlasništvo i zaštićena je poslovnom tajnom.

Članak 12. - Neovisnost

U slučaju da tijekom obavljanja usluga dođe do sukoba interesa ili problema, davatelj usluge će odmah obavijestiti kupca i s njim tražiti najprikladnije rješenje situacije u skladu s pravilima. Točnije, ako izmjena propisa ili profesionalnih standarda zabranjuje pružatelju usluga nastavak pružanja usluga, kupcu će biti dostupni rezultati usluga kao i svi dokumenti potrebni za njihovo finaliziranje, uključujući i svoje dokumente u njemu. države, kako bi se olakšao kazneni progon od strane treće strane.

Članak 13. - Odgovornost pružatelja usluga

Cjelokupna odgovornost pružatelja usluga i njegovih zaposlenika u vezi s bilo kojim kršenjem, nemarom ili greškom uočenom tijekom obavljanja usluga bit će ograničena na iznos naknada plaćenih za predmetne usluge, kako bi se pokrila potraživanja bilo koje vrste (uključene kamate i troškovi), neovisno o broju tužbi, osnovama ili strankama u parnici. Ova odredba neće se primjenjivati na odgovornost za smrt ili tjelesnu ozljedu, niti na bilo koju drugu odgovornost koju je zakonom zabranjeno isključiti ili ograničiti.

Odgovornost davatelja može biti angažirana samo u slučaju dokazane krivnje ili nemara i ograničena je na izravnu štetu isključujući bilo kakvu neizravnu štetu bilo koje vrste.

Osim toga, pružatelj ne može biti odgovoran u sljedećim slučajevima:

  • nakon kršenja ili nedostatka proizvoda ili usluge za čiju isporuku ili isporuku nisu odgovorni on ili njegovi mogući podizvođači;

  • za činjenice i/ili podatke koji ne spadaju u opseg usluga, i/ili koji nisu njihovo proširenje;

  • u slučaju korištenja rezultata usluga, za objekt ili u kontekstu različitom od onog u kojem je intervenirao, pogrešne provedbe preporuka ili neuvažavanja rezervi pružatelja usluge.

Pružatelj usluga nije odgovoran za svoje osiguravatelje niti za neizravne štete, niti za izgubljenu dobit ili gubitak prilike ili očekivane dobiti, niti za financijske posljedice radnji koje bi treće osobe mogle pokrenuti protiv kupca.

Članak 14. - Jamstvo

Pružatelj usluga jamči kupcu od bilo kakvog neusklađenosti usluga i bilo kakvog skrivenog kvara koji proizlazi iz nedostatka dizajna ili isporuke navedenih usluga, isključujući bilo kakav nemar ili grešku kupca.

U svakom slučaju, u slučaju zadržavanja odgovornosti davatelja, jamstvo davatelja bilo bi ograničeno na iznos bez poreza koji je platio kupac za pružanje usluga.

Članak 15. - Prenosivost i podugovaranje

Pružatelj usluga zadržava pravo prenijeti cjelokupnu ili dio izvedbe usluga na pružatelje usluga koji ispunjavaju iste kvalifikacijske zahtjeve.

Ako usluga zahtijeva posebne tehničke vještine, davatelj usluge će obavijestiti kupca o mogućnosti podugovaranja dijela iste. Podizvođač će tada intervenirati pod isključivom odgovornošću davatelja usluga i obvezuje se čuvati povjerljivim sve informacije za koje postane svjestan tijekom pružanja usluga.

Članak 16. – Pritužbe

Sve pritužbe, bilo prijateljske ili zakonske, koje se odnose na obavljanje usluga moraju se podnijeti u roku od godinu dana od završetka pružanja usluge.

Članak 17. – Viša sila

Sve okolnosti koje su izvan kontrole stranaka, koje onemogućuju izvršavanje njihovih obveza u normalnim uvjetima, smatraju se razlozima za izuzeće od obveza stranaka i rezultiraju njihovom obustavom.

Strana koja se poziva na gore navedene okolnosti dužna je odmah obavijestiti drugu stranu o njihovom nastanku, kao io njihovom nestanku. Sve neodoljive činjenice ili okolnosti, izvan stranaka, nepredvidive, neizbježne, izvan kontrole stranaka i koje potonje ne mogu spriječiti, unatoč svim razumno mogućim naporima, smatrat će se višom silom. Izričito, smatraju se višom silom ili slučajnim, uz one koje se obično zadržavaju u sudskoj praksi europskih sudova i tribunala: blokiranje prijevoznih sredstava ili zaliha, potresi, požari, oluje, poplave, munje, gašenje telekomunikacijskih mreža ili poteškoća specifična za telekomunikacijske mreže izvan kupaca.

Strane će se okupiti kako bi ispitale utjecaj događaja i dogovorile uvjete pod kojima će se nastaviti izvršavanje ugovora. Ako slučaj više sile traje dulje od tri mjeseca, ove opće uvjete oštećenik može raskinuti.

Članak 18. - Djelomična nevalidacija

Ako se jedna ili više odredbi ovih općih uvjeta proglasi nevaljanima ili se kao takve proglasi primjenom zakona, propisa ili nakon pravomoćne odluke nadležnog suda, ostale odredbe zadržavaju svu snagu i svoj opseg.

Članak 19. - Neodricanje

Činjenica da se jedna od stranaka ne poziva na povredu druge strane bilo koje obveze iz ovih općih uvjeta ne može se ubuduće tumačiti kao odricanje od predmetne obveze.

Članak 20. - Naslov

U slučaju poteškoća u tumačenju između bilo kojeg naslova koji se nalazi na čelu klauzula i bilo koje od klauzula, naslovi će biti proglašeni nepostojećima.

Članak 21. – Zaštita osobnih podataka

Sigurnost i povjerljivost

Web stranica provodi organizacijske, tehničke, softverske i fizičke mjere u smislu digitalne sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od izmjene, uništavanja i neovlaštenog pristupa. Međutim, treba napomenuti da internet nije potpuno sigurno okruženje i web stranica ne može jamčiti sigurnost prijenosa ili pohrane informacija na internetu.

Članak 22. – Mjerodavno pravo

Ovi opći uvjeti podliježu primjeni europskog i švicarskog prava. Napisane su na francuskom. U slučaju da su prevedeni na jedan ili više jezika, samo će francuski tekst prevladati u slučaju spora.

Stranke se obvezuju tražiti sporazumno rješenje za svaki spor koji bi mogao proizaći iz obavljanja usluga. Ako to ne učine, stranke će podnijeti spor nadležnom trgovačkom sudu.

Prix
Obligaton de moyens
Monnaies acceptées
bottom of page